பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (318)

பிறவியினால் ஜாதி உயர்வும், இழிவும் கற்பிக்கப்படும் அடிப்படையான இந்து மதத்தையே ஒழிக்காமல் ஜாதி நோயை எப்படித் தீர்க்க முடியும்?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments