நன்கொடைகள்

 புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் பிறந்தநாளில் (29.4.2021)  பூவிருந்தவல்லி ..பெரியார் மாணாக்கன், மு.செல்விசெ.பெ.தொண்டறம் ஆகியோர் வழங்கிய நன்கொடைகள்

விடுதலை வைப்பு நிதி - 112ஆம் முறையாக - ரூ.1,000/-

பெரியார் பெருந்தகையாளர் நிதி - 286ஆம் முறையாக - ரூ.100/-

டில்லி பெரியார் மய்ய வழக்கு நிதி - 228ஆம் முறையாக - ரூ.100/-

பூவிருந்தவல்லி செ.பெ.தொண்டறம் வழங்கும் 

‘விடுதலை’ வளர்ச்சி நன்கொடை - 141 முறையாக - ரூ.100

சந்தாக்கள்

‘விடுதலை’ ஆறுமாத சந்தா - 81ஆம் முறையாக - ரூ.900/-

(க.ச.பெரியார் மாணாக்கன்)

‘உண்மை’ ஓராண்டு சந்தா - 57ஆம் முறையாக - ரூ.350/-

(மு.செல்வி)

‘பெரியார் பிஞ்சு’ ஓராண்டுசந்தா - 57ஆம் முறையாக - ரூ.240/-

(செ.பெ.தொண்டறம்)

மொத்தம் - ரூ.2,790/-

Comments