பொருளாதாரக் கேடு

சடங்கு, பண்டிகை, உற்சவம் இம்மூன்றும் மக்களைப் பொருளாதாரத்துறையில் அடிமையாக்கி வைப்பதற்காகவே இருந்து வருகின்றன.     

'குடிஅரசு' 3.11.1929


Comments