அந்நாள்...இந்நாள்...

குழந்தைத் தொழிலாளர் நாள்

1945 - கா.சு.பிள்ளை மறைவு

 மே 1

 தொழிலாளர் நாள் (1886 முதல்)

1935 - ‘பகுத்தறிவு' மாத இதழ் தொடக்கம்

2007 - ‘பெரியார்' திரைப்படம் வெளியான நாள்

Comments