‘விடுதலை'க்கு விடுமுறை

மே' நாளை முன்னிட்டுமே' முதல் நாள் (1.5.2021) சனிக்கிழமைவிடுதலை'க்கு விடுமுறை. ஞாயிற்றுகிழமை வழக்கம்போல்விடுதலை' வெளிவரும். அனைவருக்கும்மே' நாள் வாழ்த்துகள்!

- ஆசிரியர்

Comments