முட்டாளும் - அறிவாளியும்!

முட்டாள்தனம் என்றாலே எளிதில் தீப்பிடித்துக் கொள்ளும் வஸ்து என்று சொல்லலாம். அறிவு என்றால், சீக்கிரத்தில் நெருப்புப் பிடிக்க முடியாத வஸ்து என்பது பொருள்.

விடுதலை’, 17.5.1961

Comments