அந்நாள்... இந்நாள்...

 1864 - செஞ்சிலுவைச் சங்கம் தோற்றம்

1915 - வாணிதாசன் பிறப்பு

1953 - ஊ.பு.அ.சவுந்தரபாண்டியன் மறைவு

Comments