பேத உணர்ச்சி

பேத உணர்ச்சிகள் மக்களிடையே இருந்துவரும் வரையில், மனித சமுதாயம் குமுறிக்கொண்டுதான் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து நடவுங்கள். நிரந்தரமான சாந்தி வேண்டுமென்றால், பேதங்களை அகற்ற முற்படுங்கள்; அதற்கு ஆவன செய்யுங்கள்.

விடுதலை', 19.1.1948

 

Comments