தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து திராவிடர் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகத்தை பல்வேறு கட்சிகளின் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்

தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து திராவிடர் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகத்தை பல்வேறு கட்சிகளின் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர். (மதுரை, 2.4.2021)

Comments