பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (291)

செல்வவான்கள் இல்லாவிட்டால் தரித்திரவான்களே இருக்க மாட்டார்கள். மேல் வகுப்பார் இல்லாவிட்டால் கீழ் வகுப்பார் ஏது?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

‘மணியோசை’


Comments