கடமையை அறிக

நாம் இருக்கும் நிலையை நிர் வாணமான கண்ணைக் கொண்டு நிர்வாணத் தன்மை யில் பாருங்கள். அப்பொழுது தெரியும் உங்கள் கடமை என்ன என்பது

'குடிஅரசு' 26.2.1944

Comments