'திராவிடப் பொழில்' பன்னாட்டு காலாண்டு இதழுக்கு சந்தா வழங்கியோர்

பொறியாளர் முனைவர் வீ. சுந்தரராஜூலு (2 சந்தாக்கள்ரூ.1600/-

கழகப் பொதுச் செயலாளர் இரா. ஜெயக்குமார் (3 சந்தாக்கள்)  ரூ.2400/-

Comments