பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (289)

கீழ் ஜாதித் தன்மையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிற ஒருவன் - அன்னியருக்காக நாம் உழைக்கப் பிறந்தோம் என்கிற எண்ணத்தை விட்டுவிட வேண்டாமா?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments