பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (288)

 ஜாதியை ஒழித்தாக வேண்டும் என்றும், எல்லோரும் சரீரத்தால் பாடுபட்டாக வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை ஏற்படுத்த வேண்டாமா? பாடுபடாதவனுக்கு இந்த நாட்டில் இடமில்லை என்று ஆக்க வேண்டாமா?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments