அந்நாள்...இந்நாள்...

1948 - கருஞ்சட்டைப் படை தடை செய்யப்பட்டு அரசினரால் அடக்குமுறை ஏவிவிடப்பட்டது.

Comments