சு-தந்திர இந்தியாவில்...

180 நாடுகள் கொண்ட உலகப் பத்திரிகைச் சுதந்திரப் பட்டியலில் 2020 இல் இந்தியாவுக்கான இடம் 142.

2019 இல் 140 ஆம் இடம்.

Comments