பிரதமரின் மூன்று "மந்திரங்கள்!"

 

கரோனாவை ஒழிக்க பிரதமர் கூறிய மூன்று 'மந்திரங்கள்!'

(1) கைதட்டுங்கள்.

(2) விளக்கேற்றுங்கள்.

(3) மூச்சுப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

'சூ மந்திரக்காளி, கரோனாவே ஓடிப் போ!"

Comments