குமுதம் ரிப்போர்ட்டரின் பொய்த் தகவல் கழகத்தின் மறுப்பை வெளியிட்டது ‘குமுதம் ரிப்போர்ட்டர்!'

 

குறிப்பு: தவறாக வெளியிட்டதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கும் பண்பு இல்லையேகுமுதம்  ரிப்போர்ட்டருக்கு!'


Comments