பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களே உங்கள் வாக்கு யாருக்கு?

மருத்துவக் கல்வியில், மாநிலங்களிலிருந்து அபகரித்துக் கொண்டு போன மருத்துவக் கல்லூரிக்கான இடங்களில் மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலோரான பிற்படுத்தப்பட் டோருக்கு அறவேயிடமில்லை - -பூஜ்ஜியம் தான் என்று அறுதியிட்டு கூறிவிட்டது மத்திய பா... அரசு.

அந்தப் பா...வும், அந்தப் பா...வோடு கூட்டு சேர்ந்து .தி.மு..வும். வாக்குக் கேட்டு வருகிறார்கள்!

எந்த முகத்தோடு வருகிறார்கள் என்று பெரும்பாலான பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களே கேளுங்கள்! கேளுங்கள்!!

தி.மு.. கூட்டணிக்கேவாக்களித்து -சமூகநீதிவிரோதக் கூட்டத்தை

வீழ்த்துவீர்!

வீழ்த்துவீர்!!

Comments