பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (308)

இங்கு வாழும் பார்ப்பானும் பாரத மாதாவின் புத்திரன்; பறையனும் பாரத மாதாவின் புத்திரன்; பறையனுக்குப் பார்ப்பான் பெண் கொடுத்திருக்கிறான், பிள்ளை குட்டி களையும் பெறுகிறார்கள் - அல்லவா? மற்றவர்களைப் போல பார்ப்பானும் திருட்டுப் புரட்டு, போர்ஜரி முதலிய எல்லாக் காரியங்களிலும் கை தேர்ந்தவனாக இருக் கின்றான் அல்லவா? இதில் எப்படி தனி ஜாதி என்று பார்ப்பானைப் பிரித்துக் காட்ட முடியும்?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments