பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (300)

ஜாதி ஒழியணும் என்றால், கடவுள் ஒழியணும், கடவு ளுக்கு அவன்தான் மணியாட்டணும் என்கிற பார்ப்பான் ஒழியணும். இதைத் தவிர வேறு எந்த வழியிலே ஜாதி ஒழியும்?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments