மகளிரின் சிந்தனைக்கு

மகளிர்க்குப் பணி வாய்ப்பு!

மக்கள் நலப்பணியாளர்களாக

25 ஆயிரம் மகளிர் நியமிக்கப்படுவர்!

உதய சூரியனுக்கே வாக்களியுங்கள்!

Comments