மீண்டும் பணியமர்த்த

சாலைப் பராமரிப்புப் பணியில்

45 ஆயிரம் ஆண்களும்...

30 ஆயிரம் பெண்களும்...

பணியமர்த்தப்படுவர்!

- தி.மு.. தேர்தல் அறிக்கை

உதய சூரியனுக்கே வாக்களியுங்கள்!

Comments