வாலிபர்கள்

பெரியவர்கள் என்பவர்கள் உலக வாழ்க்கையாலும், சுயநலத்தாலும் சுற்றிக் கொள்ளப்பட்டவர்கள், வாலிபர்கள் என்பவர்கள் சுய நலம் இன்னதென்றே அறியாதவர்கள்.    

'உண்மை' 1.11.1976

Comments