தேர்தல் பிரச்சாரம்

17.08.1930-  குடிஅரசிலிருந்து...

செங்கற்பட்டு ஜில்லா சட்டசபைப் பிரச்சார நோட்டீசு அதாவது செங்கல் பட்டு ஜில்லாவி லுள்ள சட்டசபை ஓட்டர்களுக்கு ஒரு விண் ணப்பம் என்ற தலைப்புக் கொடுத்து பிரசுரிக்கப் பட்ட நோட்டீசு ஒன்று நமது பார்வைக்கு அனுப்பப்பட்டதைப் பார்த்தோம். அதில் 7 பிரிவுகள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் 6 பிரிவு களுக்கு போட்டி அபேட்சகர்களையே பதில் சொல்லும்படி விட்டு விடுகின்றோம். அதில் உள்ள மூன்றாவது பிரிவான ஒன்று நம்மை வலுவில் சண்டைக் கிழுப்பதால் வந்த சண் டையை விட மனம் வரவில்லை. அதாவது:-

சென்ற வருஷத்தில் செங்கற்பட்டில் நடந்த சுயமரி யாதை மகாநாடு என்று ஒரு கூட்டம் நடத்தி, நம் தேவால யங்களை அழிக்க வேண்டு மென்றும்  நம் கோவில்களில் ஒரு பைசாகூடச் செலவு செய்யக் கூடாதென்றும், இராமாயணம், மகாபாரதம், தேவாரம், திருவாசகம் முதலிய நம் அரும் பெரும் நூல்களை ஒழிக்க வேண்டு மென்றும் ஆபாசத் தீர்மானங்களை அங்கீகரித்த சுயமரியாதை மகாநாட்டை நடத்தியவர்கள் திரு. ஜெயராம் நாயுடுவும், திரு. வேதாசல முதலியாரும் என்பது நீங்கள் யாவரும் அறிந்த விஷயமே. திரு. வேதாசல முதலியார் மேற்கண்ட மகாநாட்டுக்குக் காரியதரிசியாகவிருந்து அதை நடத்தியதையும், அவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த திரு. அப்பாசாமி முதலியார் ராவ் பகதூர் பட்டம் பெற்றதையும்; திரு. ஜெயராம் நாயுடு ராவ்சாகிப் பட்டம் பெற்றதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும். கேவலம் பட்டங் களுக்கு ஆசைப்பட்டு நம் மதத்தையும், தெய்வத்தையும் வாய்க்கு வந்தபடி தூஷிப்பவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்த திரு. ஜெயராம் நாயுடுவுக்கும், திரு. வேதாசல முதலியாருக்கும் எதற்காக ஓட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தெய்வ பக்தியும் உண்மைச் சுயமரியாதையுமுள்ள நீங்கள் நன்கு ஆலோசிக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

இந்தப்படி அவர்கள் எழுதியதற்காகவே எப்படியாவது திருவாளர்கள் ஜெயராம் நாயுடு வையும் வேதாசல முதலியார் அவர்களையும் தேர்தலில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டியது அந்த ஜில்லா சுயமரியாதை உணர்ச்சி யுள்ள மக்களது கடமையாகும்.

சுயமரியாதை மகாநாடு நடத்தியதற்கு உதவி செய்ததற்காக அவ்விரு கனவான்களும் தோல்வி யடைய வேண்டுமென்று அந்த நோட்டீசு போட்ட கனவான்கள் உண்மையாய்க் கருதுவார் களானால் செங்கல்பட்டுச் சுயமரி யாதை மகாநாடு நடத்த ஆதி காரணமாய் இருந்து மகாநாட்டின் வரவேற்புத் தலைவராயுமிருந்த நமது நண்பர் சுயமரியாதை வீரர் திரு. திவான் பகதூர் எம். கே. ரெட்டி அவர்களை இவர்கள் என்ன செய்ய நினைத்தார்கள்? அல்லது என்ன செய்ய முடிந்தது? என்பதை யோசிக்க வேண்டியது உண்மைச் சுயமரியாதைக்காரர் கடமை யாகும். திரு. எம்.கே.ரெட்டியார் அவர்கள் போட்டியின்றி மறுபடியும் ஜில்லாபோர்ட்டு தலை வராய் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டதுடன் திவான் பகதூர் பட்டமும் பெற்றார். இதற்காக அந்த ஜில்லாவில் சுயமரியாதை உள்ள எந்த ஆஸ்திகரும் உயிர்விட்டு விடவும் இல்லை. அல்லது திரு ரெட்டியாரை தூக்கில் போட்டு விடவுமில்லை. திரு.ஜெயராம் நாயுடுவைப் போல் ஆயிரம் ஜெயராம் நாயுடுகள் தோற்றுப் போனாலும் திரு வேதாசலத்தைப் போல் இரண்டாயிரம் வேதா சலங்கள் தோற்றுப் போனாலும் சுயமரியாதை மகாநாட்டில் தீர்மானம் செய்த காரியங்கள் ஒருக்காலமும் நடக்காமல் போகப் போவதில்லை என்பதை மிக்க உறுதியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மக்கள் மூடர்களாயிருக்கும் வரையில்தான் திரு.எம். பாலசுப்பிரமணியம் போன்ற வருணாச்சிரம அழுக்கு மூட்டைகளின் ஏமாற்றுதல்களும் ஆஸ்திகப் பிரச்சாரமும் பலிக்குமே ஒழிய வேறில்லை. திரு. பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால் நமது மக்கள் இன்னும் மூடர் களாய் இருக்கிறார்கள் பகுத்தறிவற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள் என்பது தான் உறுதிப்படுமே தவிர  மற்றபடி சுயமரியாதைக் கொள்கையில் ஒரு அணுவளவும் அதற்காக அசைந்து விடாது. ஜாதியையும், கடவுள்களையும், மதத்தையும், கோவில்களையும் காப்பாற்று வதற்காக திரு. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார் சட்ட சபைக்குப் போவதும் அவரை மக்கள் அனுப்பு வதும் உண்மையானால் திரு. பாலசுப்பிரமணியம் ஜாதிப்படி சூத்திரராகவும் மதப்படி பார்ப்பனர் அடிமையாகவும் தான் இருக்கத் தகுதி உடை யவரே தவிர  அவர் சட்டசபையில் இருந்து ராஜரீக விஷயம் கவனிக்கச் சிறிதும் யோக்கியதை  அற்றவர் என்று நம்மால் மெய்ப்பிக்க முடியும். திரு. கள்ளிப்பட்டி கிருஷ்ணசாமி நாயக்கராவது தன்னை க்ஷத்திரியன் என்று சொல்லிக் கொள்ளு கின்றார்.

திரு. பாலசுப்ரமணிய முதலியார் தன்னைச் சூத்திரன் அல்லது சற்சூத்திரன் என்று தானே தேவாரம், திருவாசகம் பெரியபுராணம், இராமா யணம் முதலிய நம் அரும் பெரும் நூல்கள்படி சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். திரு. பாலசுப்ர மணிய முதலியாரவர்கள் திவான் பகதூர் ராவ் பகதூர் ராவ்சாகிப் முதலிய பட்டங்களைப் புளிக்குமென்று தள்ளிவிட்டு சற்சூத்திரப் பட்டத்தை ஒப்புக் கொள்வதாயிருந்தாலும் அவரைத் தெரிந்தெடுக்கச் செங்கல்பட்டு ஜில்லா ஓட்டர் மகாஜனங்கள் அப்பட்டத்தை ஒப்புக் கொள்ளத் தயாராயிருக்கிறார்களா என்று கேட்கின் றோம். ஆகவே செங்கல்பட்டு ஜில்லா பார்ப்பனரல்லாத ஓட்டர்கள் தங்களுக்கு உண் மையான சுயமரியாதை இருக்கின்றது என்பதை காட்டிக் கொள்ள வேண்டுமானால் சற்சூத்திரர்கள் போன்ற கோடரிக் காம்புகளுக்கு ஓட்டுச் செய்யாமல் பார்ப்பனரல்லாத சமூகத்திற்கே சுயமரியா தைக்காக உழைக்கும் பெரியார்களான அதாவது ஜாதி வித்தியாசத்தையும் உயர்வு தாழ்வையும் போலி மதத் தையும் பொய்ப் புராணங்களையும் பொல்லா (பணம் பிடுங்கி) தெய்வத்தையும் ஒழித்து மக்களுக்குள் சமத்து வத்தையும் அன்பையும் இரக்கத்தையும், பரோப காரத்தையும் சத்தியத்தையும்  ஒழுக்கத்தையும் நிலைநிறுத்தி சுதந்திரமளிக்கப் பாடுபடும் சுயமரியாதை இயக்க வீரர் களுக்கு ஓட்டுக் கொடுக்க வேண்டுமென்று தெரிவித்துக் கொள்ளு கிறோம்.

Comments