ஆதரிப்பீர் உதயசூரியனை!

மாணவர்களே! பட்டதாரிகளே!

கல்விக் கடனைச் செலுத்த இயலாதவர்க்கு அரசே திருப்பிச் செலுத்தும்!

ஆதரிப்பீர் உதயசூரியனை!

Comments