வாக்களிப்பீர் உதயசூரியனுக்கு

வேலை இல்லாத் திண்டாட்டம் இந்திய அளவில் 23.5 விழுக்காடு தமிழ்நாட்டில் 49.8 விழுக்காடு வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் -இளைஞர் எதிர்காலத்தைப் பாழாக்கிய .தி.மு.. அரசு நீடிக்கலாமா?

வாக்களிப்பீர் உதயசூரியனுக்கு

Comments