உழவர்களே!


நெல்லுக்கு ஆதார விலை ரூ. 2,500

கரும்புக்கு ஆதார விலை ரூ. 4,000

என உயர்த்தித் தரப்படும்.

 மகளிரே!

எல்லா அரசு வேலை வாய்ப்புகளிலும் மகளிர்க்கு 40 விழுக்காடு அளிக்கப்படும்.

ஆதரிப்பீர் உதயசூரியனை!

Comments