சமதர்மம்

 சமதர்மம் என்பது சமுதாய பேதத்தை நல்ல வண்ணம் அழிக்கக் கூடியதும், செல்வ பேதத்தைப் படிப்படி யாய் அழித்துவரக் கூடியதுமான (தர் மம்) கடமை கொண்ட தர்மமாகும்.   

(பெரியார் 86ஆவது விடுதலை

பிறந்த நாள் மலர், பக்.51)

Comments