வாக்களிப்பீர் உயசூரியனுக்கு

எல்லாருக்கும் கைப்பேசி என்றனர் 2016இல் இப்போது எல்லோருக்கும்

வாஷிங் மிஷின் என்கின்றனர்.

ஏமாறாதீர்!

வாக்களிப்பீர் உயசூரியனுக்கு

Comments