ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதி திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் விடுதலை வளர்ச்சி நிதியாக ரூ.3000த்தை ஆயிரம் விளக்கு சேகர் தமிழர் தலைவரிடம் வழங்கினார்.

ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதி திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் விடுதலை வளர்ச்சி நிதியாக ரூ.3000த்தை ஆயிரம் விளக்கு சேகர் தமிழர் தலைவரிடம் வழங்கினார்.

Comments