பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (277)

பாடுபடுவதெல்லாம் இழி மக்களாகவும், கீழ் ஜாதியாக வும், பாடுபடாத சோம்பேறிப் பார்ப்பான் மேல் ஜாதியாக வும் ஏன் இருக்க வேண்டும்?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments