பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (275)

சுதந்திர நாட்டிலே அந்நாட்டு மக்கள் சூத்திரனாக இருக்க முடியுமா? சுதந்திர நாட்டிலே அந்நிய ஆரியப் பார்ப்பானின் தாசி மகனாக, வேசி மகனாகக் கருதப்பட முடியுமா? சுதந்திர நாட்டிலே அந்நாட்டு மக்கள் அந்நிய வடவர்களால் சுரண்டப்பட முடியுமா?

சுதந்திர நாட்டிலே அந்நாட்டு மக்கள் தீண்டாதவர் களாக கருதப்படுவார்களா? சுதந்திர நாட்டிலே அந்நாட்ட வர்களை அடிமைகள் என்றும், நீசர்களென்றும், இழி மக்களென்றும் கருதும் மதங்களும், புராணங்களும், சட்டங்களும் இருக்க முடியுமா?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments