இந்து மதத்தில் பெண்ணடிமை

இந்து மதத்தின் கல்வித் தெய்வமும், செல்வத் தெய்வமும், பெண் தெய்வங்களாயிருந்தும் இந்து மதக் கொள்கையின்படி பெண்களுக்கு கல்வியும் சொத்துகளும் இருக்க இடமில்லை.

'குடிஅரசு' 3.11.1929

Comments