அந்நாள்... இந்நாள்...

1907 -    எம்.ஆர். ராதா பிறப்பு உலகத் தாய்மொழி நாள்

1940 -    கட்டாய இந்தி ஒழிந்த நாள்

1994 -    மண்டல் குழுப் பரிந்துரை அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு முதல் வேலை வாய்ப்பு

Comments