அந்நாள்...இந்நாள்...

1929 - செங்கல்பட்டு முதல் மாகாண சுயமரியாதை மாநாடு (முதல் நாள்)

2001 - சென்னையில் தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகம் தொடங்கப்பட்டது.

Comments