தீண்டாமை என்பது வேண்டாத கொள்கை

-#தந்தை பெரியார் அறிவுரை

சுத்தக்காரனோ, அசுத்தக்காரனோ என்பது பாராமல் ஒருவனைப் பிறவிக் காரணமாகத் தொடக் கூடாது என்பதே வர்ணாசிரமம், பிறவியைக் கவனிக்காமல் சுத்தமாயிருப்பவனைத் தொடலாமென் பதும், அசுத்தமாயிருப்பவனைச் சுத்தப் படுத்தித் தொடத்தக்கவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளலாமென்பதும் எனது கொள்கை.  

'குடிஅரசு' 18.12.1943

Comments