'திராவிடப் பொழில்' பன்னாட்டு காலாண்டு இதழுக்கு சந்தா வழங்கியோர்

பொறியாளர் வேல்.சோ.நெடுமாறன் - ரூ.800/-

சோ. அசோகன் ரூ.800/-

தமிழ்நிலம் .இரகு - ரூ.800/-

Comments