பூவிருந்தவல்லி க.ச.பெரியார் மாணாக்கன், மு.செல்வி, செ.பெ.தொண்டறம் ஆகியோர் வழங்கும் நன்கொடைகள் (2.2.2021)

விடுதலை வைப்பு நிதி - 110ஆம் முறையாகரூ.1,000/-

பெரியார் பெருந்தகையாளர் நிதி - 284ஆம் முறையாக - ரூ.100/-

டில்லி பெரியார் மய்ய வழக்கு நிதி - 226ஆம் முறையாக ரூ.100/-

பூவிருந்தவல்லி செ.பெ.தொண்டறம் வழங்கும்

விடுதலைவளர்ச்சி நன்கொடை - 139 முறையாக - ரூ.100

சந்தாக்கள்

விடுதலைஆறுமாத சந்தா - 79ஆம் முறையாக - ரூ.900/-

(..பெரியார் மாணாக்கன்)

உண்மைஓராண்டு சந்தா - 55ஆம் முறையாக - ரூ.350/-

(மு.செல்வி)

பெரியார் பிஞ்சுஓராண்டுசந்தா - 55ஆம் முறையாக - ரூ.240/-

(செ.பெ.தொண்டறம்)

மொத்தம் - ரூ.2,790/-

Comments