தலையங்கம்

கற்பு யாருக்கு வேண்டும்?

ஆண்களுக்குக் கற்பு இருந்தால் அது தானாகவே பெண்களையும் கற்பாக இருக்கச் செய்யும். பெண்களுக்குக் கற்பு இருந்தால் அது ஆண்களைக் கற்புடன் இருக்கச் செய்ய உதவாது.    

'குடிஅரசு' 3.11.1929

Comments