தமிழின் சிறப்பு - ராபர்ட் கால்டுவெல்

திராவிட மொழியும் கிளைமொழியுமான ஒவ்வொன்றின் இலக்கண அமைப்பையும் அதனதன் தகுதிக்கும் ஆசிரியர்க்கு அதிலுள்ள பயிற்சிக்கும் தக்கவாறு மிகவோ குறையவோ ஆராய்ந்து விளக்கும்போதே, தாம் முப்பத்-தேழாண்டுகட்கு மேலாகப் பயின்று வந்ததும், தம் மதத் தொண்டிற்குப் பயன்படுத்தியதும் திரவிட மொழிகளுட் பெரும்பாலும் முதன் முதற் பண்படுத்தப் பெற்றதும், தலைசிறந்த முறையில் வளர்க்கப் பெற்றதும் பலவகையிலும் திரவிடக் குடும்பத்திற்குப் பதின்மை தாங்கு-வதுமான, தமிழ மைப்பை அடிக்கடி எடுத்துக்காட்டுவது ஆசிரியரின் சிறப்பு நோக்கமாகும். இக்குடும்பம் (திரவிடம்) ஒரு காலத்தில் அய்ரோப்பிய ஆசிரியரால் தமிழியம் என அழைக்கப்பட்டதுஆனால், தமிழ் பெரும்பாலும் இக் குடும் பத்தில் மிகத் தொன்மையானதும், மிகவுயர்வாகப் பண்படுத்தப் பெற்றதும், இக் குடும்பத்திற்குரிய வடிவங்களிலும் வேர்களிலும் பெரும்பாலானவற் றைப் பெற்றிருப்பதுமான மொழியாயிருந்தாலும்,

தமிழ் இம்மொழி திரவிட மொழிகளுள் பெரும் பாலும் முதன்முதல் பண்படுத்தப் பெற்றதும் மிகுந்த வளமுள்ளதும் அய்யமறப் பழைமையான வடிவங் களுள் பெரும்பகுதியையும் மிகப்பல வகைகளையும் கொண்டுள்ளதுமானதாதலின், தன் தகுதிக்கேற்ற படி, பட்டியில் முதலில் குறிக்கப்பெற்றுள்ளது.

எவ்வகையிலும் திரவிட மொழிகளுக்குள் தலை சிறப்பப் பண்படுத்தப் பெற்ற தமிழ் வேண்டுமாயின், வடமொழித் தொடர்பை அறவே விலக்குவதுடன் தனித்து வழங்குதல் மட்டுமன்று; அதன் உதவியின்றித் தழைத்தோங்கவும் இயலும்.

( திரவிட ஒப்பியல் இலக்கணம் நூலிலிருந்து...)

Comments