ஆட்சி பாதுகாப்பது

ஆட்சியின் அனுமதியினாலும், பாதுகாப் பினாலும்தான் மேல் ஜாதியானும், செல்வவானும் வாழ முடிகிறதே தவிர, இயற்கைக்கு - நீதிக்கு -சமத்துவத்திற்கு விரோதமான நிலை, தானாக ஒரு விநாடியும் வாழ முடியாது.  

(பெரியார் 86ஆவது விடுதலை பிறந்த நாள் மலர், பக்.50)

Comments