விடுதலை வளர்ச்சி நிதி

சென்னை மடிப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பெரியார் பற்றாளர் கே.. நடராஜன்விடுதலைவளர்ச்சி நிதியாக ரூ.1500/-அய் கழக செயலவைத் தலைவர் சு. அறிவுக்கரசு அவர்களிடம்  13.1.2021 அன்று வழங்கினார்

Comments