தமிழர்க் கொரு திருநாள்

தமிழர்க் கொரு திருநாள் அது

தைத்திங்கள் முதல் நாள்

சமயத்துறை அறவே உயர்

தமிழ் வாழ்த்தும் பெருநாள்.

 

நமை ஒப்பார் யாவர்? நம்

தமிழ் ஒப்பது யாது?

கமழ் பொங்கல் நன்னாள் புதுக்

கதிர் கண்ட பொன்னாள்!

 

ஏரோட்டும் இரு தோள்  ஒரு

சீர் போற்றும் திருநாள்!

ஆரோடும் உண்ணும்  நெல்

அறுவடை செய் பெருநாள்!

 

போராடும் கூர் வாள்  பகை

போக்குவ தோர் பெருநாள்!

ஊரோடும் உறவோ  டும்

உள மகிழும் திருநாள்.

 

மாடுகளும் கன்று  களும்

வாழியவே என்று

பாடுகின்ற நன்னாள் கொண்

டாடுகின்ற பொன்னாள்!

 

வீடுதெரு வெங்கும் எழிற்

சோடனை விளங்கும்

நீடுதமிழ் நாடு  புகழ்

நீட்டுகின்ற திருநாள்!

- புரட்சிக்கவிஞர்,

குயில்

Comments