சீனாவிலும் தமிழ்

சீனாவின் ஜெஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள நிங்கோபோ ரயில் நிலையத்தில் குடிநீர் குறித்து தமிழில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு மொழிகளில் குடிநீர் இருப்பது தொடர்பாக குறிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்புப் பலகையில் தமிழ் மொழியும் இடம் பெற்றுள்ளது. தமிழின் சிறப்பினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

சீனாவில் தமிழின் சிறப்பு போற்றப்படுகிறது.

Comments