காரியத்தின் பலன் கவலை

ஒரு மனிதன் ஒரு பலனை எதிர் பார்த்துக் காரியம் செய்கிறது என்பதில், எப்படிப்பட்ட காரியமானாலும் அதன் கவலை அவனைப் பிடித்துத்தான் தீரும்.  

'குடிஅரசு' 18.7.1937

Comments