யார் யோக்கியன்?

எந்தக் காரியத்தையும் வெளிப்படையாய்ச் செய்கின்றவன் திருடனானாலும், கொலை காரனானாலும் அவன் யோக்கியனே

'குடிஅரசு' 3.11.1929

Comments