மறு உலகத்தை மறந்து வாழ்க

என்ன கஷ்டப்பட்டாவது மறு உலகத்தைத் தயவு செய்து மறந்து விட்டு இந்த உலக நடவடிக்கைகளுக்கு உங் களுடைய வாழ்க்கையைப் பொருத்துங் கள்.    

'குடிஅரசு' 3.11.1929

Comments