ஒழுக்கம்

ஒழுக்கம் என்பது சொல்லுகின்றபடி நடப்பதும் -_ நடந்தபடி சொல்லுவதுமே ஒழியத் தனிப்பட்ட குணங்கள் அல்ல.

'குடிஅரசு' 3.11.1929

Comments