யோக்கியன் செயல்

உண்மையான யோக்கியன் சர்க்காருக்கோ அல்லது பொது ஜனங்களுக்கோ நல்லவனாக இருக்க முடியாது.   

                                                                                  'குடிஅரசு'3.11.1929

                                                                                                                                                 

Comments